CONSELL INFANTIL!

El Consell Infantil es protagonitzat per l’escola municipal Arnau Berenguer i els i les seves estudiants.

Les persones que formen el Consell Infantil, formen part dels delegats i les delegades escollides a les classes d’Educació Primària.

Els i les infants, realitzen trobades durant el curts per tal de compartir com es desenvolupa el curs, les inquietuds dels i les alumnes, les conclusions de la feina feta dins de classe i, sobretot, comptar amb les seves propostes i preocupacions que poden sorgir dins de l’escola.

Es continua de forma present i activa al CNIAC per tal de transformar i millorar el Palau d’Anglesola i les activitats pedagògiques que s’hi desenvolupen.